קרן פנסיה

תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל חייו עם פרישתו מהעבודה בהגיעו לגיל פרישה.

קרן פנסיה הינה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני. קרן פנסיה מקנה לך קצבה חודשית מגיל הפרישה וכן קצבת שאירים, קצבת נכות על פי המסלול בו בחרת.
הקצבה תחושב על פי "שכר המבוטח" במהלך שנות החברה ועל פי תקנון הקרן.

עקרונות האיזון של קרנות הפנסיה:

 • כעמית בקרן הפנסיה נרשמת לזכותך יתרת זכאות צבורה במהלך שנות חברותך בקרן. צבירת הזכאות כוללת את התשואות אותן משיגה הקרן, בניכוי דמי סיכון ודמי ניהול.
 • זכויות הפנסיה יקבעו בזמן הפרישה בהתאם למקדמים (על פי השינויים הדמוגרפיים הצפויים) כפי שיהיו באותה עת, באופן בו תחולק יתרת הזכאות הצבורה בעת הפרישה באותם מקדמים.
 • הכספים שמנהלת עבורך קרן הפנסיה ודמי הניהול שהיא גובה (שהוגבלו בחוק), מנוהלים בחשבונות נפרדים בפיקוח משרד האוצר.
 • הפקדות לקרנות הפנסיה החדשות מוגבלות בתקרת שכר בגובה כפל השכר הממוצע במשק.


מהן הקצבאות שמשלמת קרן הפנסיה ?

הקצבאות שמשלמות קרנות הפנסיה החדשות הן בהתאם לתקנון הקרן- כפי שאושר על ידי משרד האוצר והמסלול שבחר העמית:

 • קצבת זקנה
 • קרן הפנסיה משלמת קצבת זקנה חודשית לעמית שהגיע לגיל פרישה, או על פי תקנונה. הקצבה משולמת לכל החיים.
 • גובה הקצבה מחושב בהתאם לתשלומים שהועברו לקרן במהלך השנים (הפרשות העמית והמעסיק) ובהתאם לתקנות הקרן. בקרנות הפנסיה החדשות מתבצעת התאמה של הקצבה לרווחים או לגרעון האקטוארי של הקרן.
 • באפשרותך להוון חלק מהסכום אותו צברת ולמושכו כסכום חד פעמי. היוון חלק מהפנסיה מתאפשר על חשבון הקטנת הקצבה החודשית.
 • קצבת שאירים
 • קרן פנסיה מקיפה מבטיחה קצבה לבני משפחתו (אלמן/ה, יתומים, הורים) של עמית במקרה והעמית נפטר לפני גיל הפרישה, בהתאם לתקנון הקרן ולמסלול שנבחר עי ידי העמית. קצבת השאירים משולמת לאלמן/ה או להורה נסמך (בהתאם למסלול) לכל ימי חייהם, וליתומים עד גיל 21.
 • תנאי הזכאות לקצבת שאירים נקבעים על פי תקנות הקרן.
 • גובה קצבת השאירים תלוי במסלול הביטוח שנבחר על ידי העמית בחייו ובגיל ההצטרפות לקרן.
 • קצבת נכות
 • קרן פנסיה מקיפה מבטיחה הכנסה גם במקרה של אובדן כושר עבודה עקב מחלה, או תאונה.
 • קצבת הנכות משולמת עד גיל הפרישה, על פי המסלול שבחר העמית ותנאי הזכאות לקצבת נכות שבתקנות הקרן.
 • במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי תשולם קצבת הנכות באופן יחסי.