ביטוח צד ג

מבטיח הגנה למקרה שצד ג' יפגע כתוצאה מתאונה.
ביטוח צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין נזק בלתי צפוי, לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח, כתוצאה מפעילות המבוטח. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה.
אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.
ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפעילות בחו"ל ולכלול אחריות קבלני המשנה ועובדיהם.
פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח צד שלישי, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.
מבטיח הגנה למקרה שצד ג' יפגע כתוצאה מתאונה