ביטוח מנהלים

הינו אחד מאפיקי החיסכון לגיל פרישה הנועד לענות על 3 מטרות מרכזיות: חיסכון לעת זיקנה, הגנה על הכנסות המשפחה במקרה נכות ושמירה על רמת החיים של השאירים.
תכנית חיסכון וביטוח פנסיוני שתנאיה מעוגנים בחוזה (הפוליסה). בדרך כלל העובד הוא המבוטח, והמעסיק הוא בעל הפוליסה. השותפים לחוזה הם המעביד, העובד וחברת הביטוח.
בכל חודש מפרישים העובד והמעביד לחברת הביטוח את חלקם בתקציב הפנסיוני, באחוזים ממשכורת העובד כפי שנקבע בחוזה, והוא מהווה את הבסיס לביטוח המנהלים.

ביטוח המנהלים מורכב בד"כ משלושה רכיבים:

  • ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.
  • ביטוח חיים- פיצוי במקרה פטירה.
  • חסכון פנסיוני לגיל הפרישה.

תכנית ביטוח המנהלים היא תכנית גמישה המאפשרת התאמה לצרכי העובד ולמדיניות המעסיק ולשכר לכל אורך שנות עבודתו של העובד (אצל מעסיקים שונים עד גיל פרישה).
לדוגמא: ניתן לקבוע את גובה סכום הביטוח למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה ולשנות את הסכומים מעת לעת בהתאם למצב המשפחתי, או להגדיל את התשלומים לתכנית עקב שינויים בשכר, בכפוף לתנאי הפוליסה.

הכיסוי בתוכניות ביטוח מנהלים:

  • ביטוח חיים
  • ביטוח החיים מיועד להבטחת הכנסה למשפחה למקרה מוות חו"ח. המבוטח קובע את סכום הביטוח בהתאם לצרכיו ו/או על פי הכנסותיו במועד זה או אחר.
  • במקרה מות המבוטח, תשלם חברת הביטוח למוטבים את סכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה כסכום חד-פעמי. במקרים מסויימים ניתן להמיר את סכום הביטוח החד פעמי בקצבה חודשית וכן ניתן לרכוש בפוליסה קצבת שאירים למקרה פטירה.
  • סכום הביטוח (הריסק) הינו סכום פטור ממס למוטבים. עלות ביטוח החיים משולמת מתוך תקציב התגמולים בפנסיה.
  • אובדן כושר עבודה
  • הכיסוי לאבדן כושר עבודה מבטיח המשך הכנסה (קצבה חודשית) במקרה בו מאבד העובד את יכולתו להשתכר עקב מחלה או תאונה. גובה הקצבה המירבית היא עד 75% משכר המבוטח. תשלום הקצבה מבוצע לאחר תקופת המתנה (בין 3-6 חודשים מתחילת האירוע), בהתאם לתנאי הפוליסה. במקרה נכות חלקית תשולם קצבה יחסית על פי תנאי הפוליסה.
  • בנוסף לתשלום הקצבה החודשית, תמשיך חברת הביטוח להפקיד את התשלומים החודשיים לביטוח המנהלים שלך, בגובה הפקדות המעביד והעובד לפוליסה, כך שהחיסכון לגיל פרישה ימשיך במלואו במקביל לתשלום קצבת הנכות לעובד.