ביטוח חבות מעבידים

מעסיק? אל תשאר חשוף לתביעות של עובדיך.
ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המעביד כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית או מוות, שנגרמו כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם אצל המבוטח, וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי (מוצר משלים). החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד, וכן הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, גם אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד כנגד המעביד.
אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.
פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח חבות מעבידים, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.