ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

אתם כמנהלים/דירקטורים חשופים לתביעות, קנו היום הגנה כנגד תביעות אלה.

המבטח ישפה כל מבוטח בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מתביעה שהוגשה נגדו במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקיד המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, למעט ובמידה ששופה עלידי החברה.

שיפוי החברה
המבטח ישפה את החברה בגין נזק שנגרם לה כתוצאה מתביעה, שהוגשה נגד המבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ודווחה למבטח תוך כדי תקופת הביטוח או עד 60 יום מסיומה, ואשר עילתה הינה מעשה שלא כדין במסגרת תפקידו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה בחברה, אולם רק כאשר ועד לתקרה, שהחברה נדרשת או רשאית על-פי החוק לשפות את המבוטח עבור הנזק.


דירקטור או נושא משרה
כל אדם שמונה או נבחר כדין כדירקטור או נושא משרה בחברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייחשב כדירקטור או נושא משרה כל מי שכיהן, מכהן או יכהן כדירקטור או נושא משרה בחברה, מזכיר החברה, מבקר פנים, חשב, גזבר, יושב ראש, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, סגן מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, וכל מנהל אחר הכפוף במישרין ליושב ראש, למנהל הכללי, למנהל העסקים הראשי, ו/או כל אדם הממלא תפקיד כאמור בחברה, גם אם תוארו שונה מהמצוין לעיל, ו/או ממלא תפקיד מקביל, בהתאם לכללים, החוקים, התקנות, תזכיר החברה, תקנות התאגדות החברה, או כל חוק או תקנה, החלים על החברה בנושאים אלה.