אבדן כושר עבודה

תוכנית ביטוח המגנה עליך מפני מצב בלתי צפוי של אובדן כושר עבודה ומאפשרת לך ולמשפחתך להמשיך ולשמור על רמת חיים נאותה.
במהלך חיינו אנו טורחים ועמלים על מנת לפרנס את עצמנו ואת משפחתנו, אך מה יקרה אם לפתע לא תוכל להמשיך בעבודתך בשל מחלה או פציעה? מי ידאג לרווחה הכלכלית ולקיום היומיומי שלך ושל משפחתך? למעט מספר מצומצם של מקרים, ביטוח לאומי אינו משלם בגין אובדן כושר עבודה.

 הפתרון הוא רכישת פוליסת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, המזכה אותך בתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח.

חברת הביטוח תשלם לך את הפיצוי הכספי המוסכם במשך כל התקופה בה לא תוכל לעבוד או עד תום תקפת הביטוח או עד הגיעך לגיל הפרישה הקבוע בפוליסה - לפי המוקדם מביניהם.

 בעת רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה יש לבחון היטב את הגדרת האובדן הקובעת את המקרים בהם המבוטח ייחשב כזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה. על כן, יש לבחון את ההגדרה בפוליסה ולהתאים אותה לפי מאפייני העיסוק והמקצוע של המבוטח.

להלן שלושת ההגדרות המקובלות לאובדן כושר עבודה לפי הפוליסות השונות לביטוח אובדן כושר עבודה:
  • אובדן כושר לכל עבודה שהיא - אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. הגדרה זו היא בסיסית ביותר ומקנה כיסוי ביטוחי מצומצם יותר יחסית להגדרות האחרות, המפורטות להלן.
  • אובדן כושר לעיסוק הולם - אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יוכל המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.
  • אובדן כושר לעיסוק הספציפי - אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב-5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק): כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים בלבד.

 תשלום התגמול החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, על ידי חברת הביטוח יימשך עד לקרות אחד המקרים הבאים:
  • החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (על פי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה).
  • מות המבוטח.
  • תום תקופת הביטוח.
  • יש לציין, כי בתנאי הפוליסה מוגדרים מקרים בהם המבוטח יקבל תגמול חודשי חלקי בלבד.